parallel jaw nylon plier

parallel nylon jaw plier